[Home]

Pyropteron minianiforme (Freyer, 1845)


male, 4.6.1997, Greece, prov. Achaia (Peloponnesos), Kalogria w. Kato Achaia


biotope, 4.6.1997, Greece, prov. Achaia (Peloponnesos), Kalogria w. Kato Achaia


foodplant (Rumex sp.), 5.6.1997, Greece, prov. Achaia (Peloponnesos), Kalogria w. Kato Achaia